Transparenta decizionala

 • Memorandum din 25.01.2017 privind diseminarea principiilor ce deriva din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului ce vizeaza neexecutarea sau executarea cu intarziere a hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public: click aici
 • Raport de activitate privind accesul la informatiile de interes public pentru anul 2016 nr. 193 / 17.01.2017: click aici
 • Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în anul 2016: click aici
 • Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în anul 2016: click aici

 • Raport de activitate privind accesul la informatiile de interes public pentru anul 2015 nr. 29 / 06.01.2016; Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în anul 2015: click aici
 • HCL 46 din 20.05.2009 privind liberul acces la informatiile de interes public: click aici; Anexa 1: click aici; Anexa 2: click aici; Anexa 3: click aici
 • Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2015: click aici
 • Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2014: click aici
 • Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2013: click aici
Nr. 538 / 11.02.2016

Prin prezenta va facem cunoscut ca in data de 18.02.2016 la ora 14.00 , va avea loc la sediul Primariei, sedinta ordinara a Consiliului local, convocat prin dispozitia primarului nr.63 din 11.02.2016, cu urmatoarea ordine de zi:
a) Proiecte de hotarari :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Sfantu Gheorghe pe anul 2016, inregistrat la nr. 7 din 08,01,2016 , initiator – primarul localitatii;
2.Proiect de hotarare privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, precum şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate, inregistrat la nr. 8 din 04.02.2016 , initiator – primarul localitatii;
3.Proiect de hotarare privind propunerea de acordare a calificativului performantelor profesionale individuale ale doamnei Nita Tamara Ionela , secretar al comunei Sfantu Gheorghe, pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, inregistrat la nr. 10 din 05.02.2016, initiator – primarul localitatii;
4.Proiect de hotarare privind indexarea cu indicele de inflaţie aferent anului 2015 a nivelului superficiilor, redeventelor si chiriilor ce vizeaza bunuri apartinand
comunei Sfantu Gheorghe , inregistrat la nr. 11 din 05.02.2016, initiator – primarul localitatii ;
b) Diverse probleme locale

Secretar al comunei 
Tamara - Ionela Nita 

D I S P O Z I T I E privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Sfantu Gheorghe: click aici
Minuta nr. 494 / 09.02.2016 privind dezbaterea publica din data de 09.02.2016 privind proiectul bugetului local pe anul 2016: click aici

ANUNT PUBLIC 

In atentia cetatenilor comunei Sfintu Gheorghe

  Primarul localitatii Sfantu Gheorghe, doamna Gomes Iuliana Livia invita cetatenii comunei Sfantu Gheorghe, marti 09.02.2016, la orele 10:00 la dezbaterea publica a bugetului local pentru anul 2016, ce va avea loc la Sediul Primariei comunei Sfantu Gheorghe - sala de sedinte a Consiliului local: click aici


ANUNT PUBLIC 

nr. 102 din data de 12.01.2016

In atentia cetatenilor comunei Sfintu Gheorghe

        In conformitate cu prevederie art.7 din Legea nr.52 /2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, modificata, modificata si completata,si ale art.8 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, Primaria comunei Sfintu Gheorghe aduce la cunostinta pe aceasta cale ca a fost elaborat proiectul bugetului local pentru anul 2016 , ce va fi dezbatut in sedinta ordinara din data de 18.02.2012 , orele 14.00.

     Proiectul de hotarare se afla afisat la sediul primariei comunei Sfintu Gheorghe si poate fi consultat si la compartimentul secretariat.

     Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la secretarul localitatii. Pentru mai multe detalii: click aici


Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie a conducerii Primariei Comunei Sfantu Gheorghe: click aici

 • Raportul informarii si consultarii publicului pentru documentatia Plan urbanistic de detaliu – Constructie hala de productie si achizitionare echipamente pentru dezvoltare SC Radvami SRL – click aici

 • Anunt Nr. 822/13.03.2012 privind incheierea procedurii de informare si consultare a publicului - finalizare procedura legala de informare si consultare a publicului pentru documentatia Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE SI ACHIZITIONARE DE SI UTILAJE PENTRU DEZVOLTARE – SC RADVAMI SRL, tarla 266/1, parcela lot 1: click aici 

  • Raportul informarii si consultarii publicului pentru documentatia plan urbanistic de detaliu – Constructie hala de productie si achizitionare echipamente pentru dezvoltare -SC Radvami SRL-: click aici
  • Document de planificare a procesului de informare si dezbatere publica pentru documentatia pud pentru ,, Constructie hala de productie si achizitionare echipamente pentru  dezvoltare “ - SC Radvami SRL: click aici 
  • Anunt privind etapa de elaborare pud ,,  Constructie hala de productie si achizitionare de echipamente pentru dezvoltare – SC Radvami SRL “: click aici

  Anunt privind PUD - Constructie hala de productie si achizitionare de echipamente pentru dezvoltare - SC Radvami SRL: click aici


  ANUNT PUBLIC

  In atentia cetatenilor comunei Sfintu Gheorghe

          In conformitate cu prevederie art.6 din Legea nr.52 /2003 privind transparenta decizionala in administratia publica , modificata si completata,si ale art.8 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , modificata si completata , Primaria comunei Sfintu Gheorghe aduce la cunostinta pe aceasta cale ca a fost elaborat proiectul bugetului local pentru anul 2012 , ce va fi dezbatut in sedinta ordinara din data de 16.02.2012 , orele 14.00.

       Proiectul de hotarare se afla afisat la sediul primariei comunei Sfintu Gheorghe si poate fi consultat si la compartimentul secretariat.

       Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ , la secretarul localitatii.

       Fata de cele relatate mai sus fac cunoscut urmatoarele :

  - In data de 22 decembrie 2011 a fost aprobata de catre Parlamentul RomanieiLegea bugetului de stat pe anul 2012 , nr. 293/2011 , care asigura cadrul general si legal al asezarii structurii bugetelor locale.

  De asemenea , Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , stabileste principii , reguli si responsabilitati ale procesului elaborarii , aprobarii si executiei bugetelor locale pentru anul 2011 . Potrivit prevederilor art.39 alin.(7) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,  in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a Legii bugetului de stat , autoritatile deliberative vor aproba bugetele locale , in sens contrar , directiile generale ale finantelor publice , vor dispune sistarea alimentarii cu cote , respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile .

       Proiectul bugetului local prezentat va fi imbunatatit cu sumele repartizate pe localitati prin adresele comunicate de Directia Generala a Finantelor Publice Ialomita si Consiliul Judetean Ialomita .

  Avand calitatea de ordonator principal de credite , primarul localitatii trebuie sa asigure finantarea tuturor activitatilor , de asa natura , incat activitatea instituiilor din subordine  sa se desfasoare normal si fara probleme .

  Pe aceste considerente va prezentam proiectul bugetului local si asteptam pana la data de 26.01.2012 opiniile si sugestiile dumneavoastra .

   PRIMAR,

  Gomes Iuliana Livia 


  Proiect buget local la 01.01.2012 ce se constituie din urmatoarele anexe:
      - Buget local la 01.01.2012: click aici
      - Buget local dezvoltare la 01.01.2012: click aici
      - Buget local functionare la 01.01.2012: click aici